Conditions

New Wave Serveis Turístics s.l. (which means New Wave Serveis Turístics s.l. plc and their associated companies) is committed to protecting your privacy when you use our on-line, telephone or other services ("Services").

algemene voorwaarden New wave serveis Turistics s.l
New wave Serveis Turistics s.l is aangesloten bij de Spaanse.Calamiteitenfonds van Catalunya onder de licentie nrº GC-001658 Op onze reizen zijn de Spaanse Calamiteitenfonds. Reizigersvoorwaarden van toepassing, t
1.1. Door zich aan te melden gaat de reiziger akkoord met de voorwaarden van New wave serveis Turistics s.l gevestigd in Tossa de mar Spanje en doet de reiziger New wave serveis Turistics s.l een bindend aanbod voor de totstandkoming van een definitieve reisovereenkomst. De aanmelding kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via computersystemen of door derde geschieden. De basis voor dit aanbod is de reisbeschrijving en aanvullende informatie, met betrekking tot de reis, zoals verstrekt door New wave Serveis Turistics s.l De reisovereenkomst komt tot stand met de acceptatie van de aanmelding door New wave
1.2. Een boeking via een samenwerkende Reisagent beschouwt New wave serveis Turistics s.l als een definitieve boeking.
1.3. New wave serveis Turistics s.l draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld, publiciteerd of uitgegeven.
1.4. Door het aangaan van de reisovereenkomst verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben verkregen van ouders en/of voogden.
1.5. Alle persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het goed uitvoeren van de reis dienen verstrekt te worden. Dit betreft niet alleen een lichamelijke of geestelijke handicap, de juiste tenaamstelling zoals aangegeven in paspoort of identiteitskaart, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger van belang zijn. Eventuele kosten voortvloeiende uit onjuist gegeven informatie zijn geheel en volledig voor de reiziger.
1.8 Annuleringen zijn Kostenloos mogelijk tot 5 werkdagen voor de aankomst, binnen de 5 werk dagen tot aan de aankomst 50% No show 100% mogelijke commisie´s via derde en samenwerkende partners zouden moeten verhaalt worden op onze samenwerkende reisagent.
Wijzigingen van reserveringen van partners van New wave Serveis Turistics s.l
2.1. New wave serveis Turistics s.l heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Wijzigingen deelt New wave serveis Turistics s.l binnen 2 werkdagen naar de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld.
2.2. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
2.3. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
2.4. Indien New wave serveis Turistics s.l door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
2.5. In geval van wijziging doet New wave Serveis Turistics s.l de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod.
2.6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming. De aard en klasse van de accommodatie. De faciliteiten die de accommodatie verder biedt. Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
De samenstelling van het reisgezelschap. De aan New wave Serveis Turistics s.l bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven. 2.7. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 7 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur.
2.8. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, New wave serveis Turistics s.l het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.
3. Verplichtingen van de reiziger
3.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
3.2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Reisbureau Friesland van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van New wave Serveis Turistics s.l in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
3.3. Alle uit een situatie als bedoeld in lid 1 en 2 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
3.4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen.
4. Klachten
4.1 klachten worden alleen ter plekken in behandeling genomen. wij nemen geen klachten aan na thuiskomst .
4.2 Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk, gemotiveerd per e-mail worden ingediend bij New wave serveis Turistics s.l
4.2 Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen twee weken na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft te worden ingediend.
4.4 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door New wave serveis Turistics s.l niet in behandeling genomen.
5.5 New wave serveis Turistics s.l zal uiterlijk twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
6.6 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.

NEW WAVE SERVEIS TURISTCS

  • C.Francesc de P. Rissech, 2 2n 1ª 17320 Tossa de Mar, Spain
  • phone (0034) 972 341 562fax (0034) 972 343 288
  • info@newwavest.com